Odpad je hnuteľná vec, ktorú ľudia nepotrebujú a snažia sa jej zbaviť. Mal by byť správne vytriedený do kontajnerov podľa druhu alebo odovzdaný na zberné dvory, prípadne priamo spracovateľovi odpadu. Nešťastným trendom dnešnej doby však je, že odpad končí voľne pohodený na miestach, kam rozhodne nepatrí. Tento nezodpovedný spôsob nakladania s odpadom spôsobuje znečistenie životného prostredia, škodí zvieratám aj ľuďom a zhoršuje celkový dojem z okolia. Cesty a ich okolie sú často miestami, kde sa zvyčajne tento odpad objavuje, a preto sa stalo jeho odstraňovanie súčasťou správy a údržby ciest. 

Odpad, ktorý sa vyskytuje pri cestách, je rôzneho druhu a môže mať rôzny pôvod, čo ovplyvňuje spôsob jeho odstraňovania. Prvú skupinu tvorí odpad, ktorý zostáva na ceste po dopravnej nehode alebo havárii vozidiel. Tento odpad sa musí odstraňovať operatívne podľa potreby, pretože je nevyhnutné reagovať okamžite, aby sa zabezpečila bezpečnosť a prejazdnosť ciest. Podobne to platí aj v prípade, že ide o časti stromov, ktoré padajú na cestu kvôli nepriaznivému počasiu a bránia vozidlám v prejazde. Do tejto kategórie patrí aj odpad vznikajúci pri orezávaní drevín. V tejto oblasti sme uskutočnili zmeny v nakladaní s odpadom po orezaní drevín a môžeme ho odovzdávať našim zamestnancom namiesto zberových spoločností, ktoré sa zaoberajú drevným odpadom. 


Nezákonne umiestnený odpad pri cestách TTSK.

Druhou skupinou je odpad, ktorý je voľne pohodený pri cestách a na odpočívadlách. Tento odpad sa väčšinou roztrúsi v malých množstvách, a preto je potrebné ho systematicky zbierať. Existujú miesta v okolí ciest, ktoré sú opakovane a silno znečistené a vyžadujú si špeciálnu pozornosť. Tento odpad je často výsledkom ľudského nezáujmu, zahadzovania alebo vypadnutia z idúcich alebo parkujúcich vozidiel. Príčiny nájdenia odpadu na týchto miestach môžu byť rôznorodé, vrátane zvýšenej frekvencie kamiónovej dopravy či blízkosti skládky odpadu alebo priemyselného závodu, odkiaľ vietor zanesie odpad na cestu. 

Ďalšou skupinou je nezákonne umiestnený odpad, ktorý je uložený vo väčšom množstve a je nazývaný „čierna skládka“. Ľudia umiestnia tento odpad zámerne na nezákonné miesto namiesto toho, aby ho riadne odovzdali spracovateľovi odpadu. Tento druh odpadu si vyžaduje oznámenie príslušným úradom a orgánom trestného stíhania, ako aj snahu identifikovať toho, kto odpad nezákonným spôsobom odhodil. 

Aj keď zber odpadu z ciest bol vždy súčasťou našej práce, nárast množstva odpadu si vyžaduje našu pozornosť. Našim cieľom je monitorovať túto problematiku, vyhodnocovať náklady, evidovať miesta s častým výskytom odpadu a zistiť jeho pôvod. Potreba zhromažďovať všetky tieto údaje, vrátane časovej a finančnej náročnosti na zber a likvidáciu odpadu, viedla k vytvoreniu nového systému zberu odpadu pri cestách. 


Nezákonne umiestnený odpad.

Pre zber voľne pohodeného odpadu pri cestách sme stanovili nasledujúce pravidlá a postup: 

  • termín zberu pre každé stredisko SÚC TTSK je stanovený na posledný týždeň každého mesiaca. Majster strediska určuje cesty a konkrétne úseky, kde bude prebiehať zber odpadu, 
  • počas zbierania sa odpad umiestňuje do priesvitných vriec s označením triedy a čísla cesty, 
  • každé vrece vyzbieraného odpadu sa odváži na závesnej digitálnej váhe a odfotí. 

Po skončení mesiaca majstri strediska zadajú údaje o nazbieranom odpade do Evidencie odpadu, vrátane termínu a miesta zberu, dĺžky vyzbieraného úseku, druhu vyzbieraného odpadu a jeho hmotnosti, počtu zamestnancov a hodín zberu. Tieto údaje nám pomáhajú vyčísliť náklady na zber a likvidáciu odpadu z konkrétnych ciest, monitorovať znečistenie ciest a plánovať budúce aktivity. 


Vyzbieraný a odvážený odpad pripravený na evidenciu.

 

Ak nájdeme väčšie množstvo odpadu pri ceste, tzv. „čiernu skládku“, postupujeme nasledovne: 

  • majster strediska hlási špecialistovi odpadového hospodárstva (OH) nález čiernej skládky a poskytuje fotodokumentáciu odpadu a miesta jeho uloženia, 
  • po dohode so špecialistom OH zamestnanci strediska odpad pozbierajú a odvezú na vhodné miesto, 
  • podľa miesta, kde bol odpad nájdený, špecialista OH vypracuje podklady na podanie Oznámenie o nezákonne uloženom odpade na príslušný mestský/obecný úrad a je súčinný pri riešení a vyšetrovaní skutočného pôvodcu odpadu, 
  • všetky tieto údaje, fotodokumentáciu a podklady ukladáme do systému SharePoint, kde sú k dispozícii pre kontrolu a sledovanie. 

Takýto nezákonný odpad môže byť nahlásený aj občanmi. V prípade, že objavíte čiernu skládku, obrátiť sa môžete na Zelenú linku, využiť aplikáciu TrashOut, nahlásiť skládku na príslušnom úrade alebo kontaktovať majstra stredisla SÚC TTSK.

Zelená linka

Na Zelenú linku sa môžete obrátiť telefonicky na čísle 0800 144 440 alebo prostredníctvom e-mailu zelena.linka@enviro.gov.sk. Pri nahlasovaní čiernej skládky je potrebné uviesť čo najpodrobnejšie informácie: presnú lokalitu (GPS súradnice, adresu či mapku s vyznačeným miestom), povahu odpadu, pôvodcu (ak je známy) a zhotoviť fotografie (ak je to možné)

Aplikácia TrashOut

Nelegálne skládky možno nahlásiť cez aplikáciu TrashOut, ktorá dokáže zaznamenať GPS súradnice, umožňuje pridať fotografiu a označiť povahu skládky. V aplikácii si môžu vytvoriť profil jednotlivci, obce aj organizácie. Stav skládky možno naďalej v aplikácii sledovať.

Ďalšou z možností je podanie písomného oznámenia na príslušný úrad zaoberajúci sa životným prostredím. To musí obsahovať dátum nájdenia nelegálnej skládky, jej opis, polohu, prípadne pôvodcu. Nelegálnu skládku môžete nahlásiť aj na príslušnom stredisku SÚC TTSK, pričom majster strediska vykoná obhliadku cesty na základe telefonického oznámenia občana. Telefonický kontakt alebo kontaktný formulár nájdete na našom webe TU.

Súčasťou činností súvisiacich s odpadom pri cestách je aj všeobecné sledovanie a evidovanie miest s častým výskytom odpadu. Môže ísť aj o miesta, ktoré sú mimo našej pôsobnosti, ale sú v blízkom okolí. Tieto miesta znečistenia môžu byť čierne skládky a znečistené úseky ciest, ktorých odstraňovanie je v kompetencii miest a obcí. Spolupracujeme s miestnymi úradmi a obcami na riešení týchto problémov a veríme, že osveta o znečistení ciest prinesie zníženie množstva odpadu pri našich cestách, čím sa zároveň snažíme znížiť náklady na zber a likvidáciu odpadu. 

 

Helena Harajová, špecialistka na odpadové hospodárstvo 

 

 

Helena Harajová, špecialistka na odpadové hospodárstvo