V sérií rozhovorov sme pripravili ďalšie zaujímavé interview s jednou z našich šikovných kolegýň. Pani technická námestníčka Ing. Zaťková nám v rozhovore prezradila mnoho zaujímavých vecí.

Dobrý deň pani námestníčka, ako ste sa dostali k práci v SÚC TTSK?

Pôvodne som pracovala v projekčnej firme v Bratislave. Okolnosti ale spôsobili, že som sa rozhodla pracovať bližšie k bydlisku a tak som si podala žiadosť o zamestnanie na SÚC TTSK a po dvoch pohovoroch som bola prijatá. Na SÚC TTSK som nastúpila 1.11.2018.

Čo je Vašou pracovnou náplňou ako technickej námestníčky Správy a údržby ciest?

Ako sám názov napovedá, jedná sa o pozíciu, na ktorej sa riešia problémy technického charakteru. Po zimnej údržbe jednotliví majstri stredísk vyhodnotia stavebno-technický stav ciest, mostov, priepustov a naša práca začína. Vyhodnotiť, spracovať, zamerať geodetmi, dať spracovať projekt, odsúhlasiť všetko dotknutými organmi, vysúťažiť zhotoviteľa, kontrolovať stavenisko, preveriť a následne prevziať/neprevziať kvalitnú/nekvalitnú prácu, vyhodnotiť stav rekonštruovaného úseku, zapísať informácie do cestnej databanky. Koniec roka a môžeme začať od začiatku.

Ďalej sa v našom kraji rieši veľa rozsiahlych stavieb, obchvatov miest, IBV či priemyselné parky. Ďalej tu máme budovanie rýchlostnej cesty R7, začínajúce projekčné práce na ďalších dvoch úsekoch R7,  modernizácia ŽSR a jej vplyv na cesty v našej správe a veľa veľa ďalších vecí, ku ktorým sa musíme vyjadriť po naštudovaní si podkladov.  Neodmysliteľnou časťou našej práce na oddelení je písanie stanovísk. Znie to možno nudne, ale je to niekedy doslova „na ostrie noža“.

Okrem týchto vecí, sa u nás na oddelení riešia krízové situácie, keď dôjde ku nečakanému zvratu na niektorých z našich objektov. Napríklad odpadne časť rímsy, zosunie sa svah, problémy s množstvom prívalovej vody atď. Veci je potrebné operatívne riešiť v spolupráci s majstrami na príslušnom stredisku.

Ďalšou našou záujmovou oblasťou je technika, t.j. vozový park na našich strediskách, ďalej škodové udalosti, ich zmapovanie, riešenie a dotiahnutie do úspešného konca. Na oddelení riešime rozpočty, ktoré sú vyhotovované ku jednotlivým pracovným činnostiam, projektovej dokumentácii, kontrolujeme dodané výkazy výmer, či vyhotovujeme kalkulácie pri činnostiach, ktoré má u nás objednávateľ zazmluvnené. Povedala by som, že naša práca má veľmi široký záber. Fungovať musia všetky diely, aby v konečnom dôsledku vznikol kvalitný a dokonalý „produkt“.

Vždy na začiatku roka si stanovujeme métu – počet úsekov ciest, mostov, priepustov, ktoré sa zrekonštruujú.

Ako prebieha kontrola kvality a záruky zrekonštruovaných úsekov ciest alebo iných prác?

Pokiaľ ide o projektovú dokumentáciu, tak najskôr je odovzdávaný koncept, ktorý sa prejde, skontroluje a vzniknuté „chybičky krásy“ sa odstránia. Následne je od projektanta dodaný čistopis v papierovej aj v digitálnej podobe. Zhotoviteľ, ktorý realizuje dielo v zmysle spracovaného projektu je povinný doložiť stavebný denník s postupom prác, kontrolný a skúšobný elaborát, dodanie DSRS (dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby), geodetický elaborát a fotodokumentáciu priebehu stavebných prác. Okrem toho je stavba monitorovaná našimi poverenými dozormi, prípadne sa podľa potreby zabezpečí autorský dozor či stavebný dozor. V prípade, že sú nedostatky viditeľné v zmysle podpísanej zmluvy, či objednávky (v nej musí byť určený postup ako v takýchto prípadoch postupovať), dielo neprevezmeme pokiaľ zhotoviteľ vady diela neodstráni a nepreukáže kvalitu odvedenej práce. Okrem uplatnenia nároku na odstránenie vád ešte pred odovzdaním diela SÚC je v zmluve určená záručná lehota, v rámci ktorej máme právo reklamovať odovzdaný objekt.

Sú nejaké rozdiely medzi tým ako sa to robilo v minulosti a ako sa to robí teraz?

Ako sa hovorí: Život je zmena. Určite sa príchodom nového vedenia veľa vecí zmenilo a aj ráz práce nabral iný smer. Nechcem hovoriť o minulosti, ako to bolo kedysi. Je ale dôležité pozerať sa dopredu, vidieť pred sebou cieľ a snažiť sa k nemu priblížiť.

My si vždy na začiatku roka stanovujeme métu, počet úsekov ciest, mostov, priepustov, ktoré sa zrekonštruujú. A našou snahou je túto métu, tento cieľ do konca roka zdolať. Ako som už hovorila vždy sa jedná o kolektívnu súhru, dopĺňanie sa navzájom. Tak ako hráči futbalu sa snažia dať súperovi gól a zlyhanie jednotlivca je hodnotené ako zlyhanie kolektívu, tak ku niečomu takémuto by som si dovolila prirovnať našu prácu. Výsledok, či už je úspešný alebo menej úspešný, hovorí o kvalite a synchronizácii kolektívnej práce.

Aké sú hlavné zmeny v investičnej činnosti, ktorú SÚC TTSK vykonáva?

Nakoľko som v predchádzajúcich zamestnaniach riešila vždy otázku výberu zhotoviteľa formou súťaže, nie je tu v tomto smere nič nové. Je prirodzené, že formou verejného obstarávania vyberáme zhotoviteľa diela, ktorý musí vyhovovať zvolenému kritériu. Najčastejšie je to cena ale v neposlednom rade to môže byť čas trvania prác, požadované referencie zhotoviteľa, či vydokladovanie istých prác za určité časové obdobie.

Vzájomná podpora a súčinnosť celej hierarchie SÚC TTSK sa asi najviac prejavuje pri zimnej údržbe.

Ako funguje Vaša spolupráca s jednotlivými oblasťami, strediskami a vedením firmy?

Ako som už hovorila, naša práca je o vzájomnej informovanosti, podpore a súhre. Je to kolektívna práca. Teraz prežívame ťažké obdobie, ktoré pôsobí deprimujúco. Práce, ktoré sme si naplánovali je potrebné operatívne meniť, prispôsobovať kritickým situáciám, prípadne sa menia termíny realizácie. Stále je to o komunikácii a vymieňaní si skúseností, nápadov a informácii medzi oblasťami, strediskami a vedením. Vzájomná podpora a súčinnosť celej hierarchie SÚC sa asi najviac prejavuje pri zimnej údržbe, kedy sa táto spolupráca doslova stáva nevyhnutnosťou.

Čo by ste Vy osobne zlepšili v našej firme, keby ste mali možnosť a príležitosť? Môže sa jednať o hocijakú oblasť.

Chodíme do práce preto, aby sme sa postarali o naše rodiny, o sami seba atď. Každý má nejakú osobnú pohnútku. Pre niekoho je práve toto hýbateľ, čo ho posúva ďalej a podnecuje k lepším výkonom. Avšak pre veľa ľudí to postačujúce nie je a do práce chodia zo zvyku, pretože musia.

Sú ľudia, ktorí spĺňajú predchádzajúce pohnútky ale ešte k tomu vkladajú do práce samého seba a teší ich, že vidia výsledok svojho úsilia a posúva ich to vpred. Ak by sme mali okolo seba viac práve takýchto ľudí, posúvalo by nás to všetkých a aj firmu rýchlejšie dopredu.

Ľudia si často na začiatku roka dávajú plány a predsavzatia. Máte aj Vy pracovné plány alebo ambície do budúcnosti?

Začali sme rok 2021 s množstvom projektov, ktoré čakajú na zrealizovanie. Pribudli nové podnety od obcí a občanov, ktoré sú tiež v našom pláne. Prijali sa noví kolegovia a kolegyne, ktorí sa rozhliadajú a nasávajú atmosféru firmy. Nuž, métou pre tento rok je zvládnuť výzvy a dotiahnuť ich do úspešného konca. A taktiež pomôcť kolegom vidieť svetlé a pozitívne stránky našej práce. Čokoľvek ďalšie, čo sa do konca roka spoločným úsilím podarí, prispeje k priblíženiu sa ku ďalšej pomyselnej méte.