Od roku 1965 sídlila Okresná správa ciest na Hurbanovej ulici v Senici. Mesto sa postupom času začalo rozrastať, v priamej blízkosti vyrástlo nové sídlisko Sotina a stredisko „obkolesili“  nové školy, škôlky i obchodné centrá. Už v 90. rokoch sa začalo uvažovať o vybudovaní novej centrály pre celý okres Senica, pričom boli vypracované projekty pre územné povolenie na Priemyselnej ulici. K samotnej realizácii žiaľ nedošlo. Naďalej sa hľadali priestory na presťahovanie, ale žiaden z objektov nespĺňal požiadavky a potreby takéhoto pracoviska. Do pôvodného objektu  nebolo investované vzhľadom na to, že priestory by potrebovali pre ďalšiu prevádzku rozsiahlu rekonštrukciu.   

V roku 2020 sa dali veci do pohybu a z viacerých možností bol na presťahovanie vybraný bývalý areál SPP na Železničnej ulici. Priestory, do ktorých sa malo stredisko presťahovať, boli od roku 2005 nevyužívané. Na prvý pohľad objekt vyzeral dobre, no na jeho opätovné sprevádzkovanie bolo po 16 rokoch potrebné vynaložiť veľké úsilie. Celé stredisko potrebovalo radikálnu obnovu. V prvom rade bolo nutné všetky vonkajšie a vnútorné priestory vyčistiť, opraviť omietky a celú budovu vymaľovať. Nevyhnutná bola kompletná výmena sanity, dobudovanie spŕch, výmena poškodených podláh v kanceláriách a na chodbách. Ďalším krokom bolo sfunkčnenie kanalizácie a elektroinštalácie. Na rekonštrukciu plynovej kotolne boli použité nové kotle z pôvodného strediska a vymenené  bolo teplovodné potrubie medzi administratívnou budovou a dielňou. Tieto práce (okrem špecializovaných prác) sa  vykonávali zväčša vo vlastnej réžii a súčasne sa zabezpečovala aj údržba na cestách.  

   

Okrem toho  pribudla stredisku  dôležitá úloha – pripraviť cesty na návštevu Svätého Otca Františka v meste Šaštín-Stráže. Kvôli samotnej príprave ciest na túto udalosť boli od 2. augusta do 15. septembra práce na nových priestoroch utlmené. V Šaštíne a okolí bolo pripravených 13 vjazdov na parkovanie (z toho 3 úplne nové vjazdy s priepustami), opravené boli  zábradlia na mostoch, vyspravené prístupové cesty a opravené vodorovné dopravné značenie. Po ukončení návštevy Svätého Otca  sa zamestnanci opätovne pustili do rekonštrukcie nového strediska.

 

Skončenie prípravných prác znamenalo samotné sťahovanie kancelárií, skladov a techniky, čo bola obzvlášť náročná úloha. Ďalšou úspešne zvládnutou výzvou bolo rozmiestnenie techniky na novom dvore, ktorý je oproti starému o niečo menší. Až na pár detailov  bolo do nových priestorov presťahované všetko pôvodné vybavenie. Málo používané zariadenia budú presťahované podľa možností. 

V novej centrále  čaká ešte na sprevádzkovanie umývací priestor pre vozidlá, rozvody vzduchu,  solánkového hospodárstva, ale aj  presťahovanie archívu a vybavenia dielní. V budúcnosti sa plánuje  dobudovanie vonkajšej údržbárskej rampy. 

Poďakovanie patrí  všetkým pracovníkom oblasti Senica za  zvládnutie  náročných úloh sťahovania strediska v tak krátkom čase. Rovnaká vďaka patrí aj  vedeniu SÚC TTSK za  umožnenie presťahovania do nového objektu, ktorý zodpovedá požiadavkám. 

Autori: Renátus Šimandl, majster strediska Senica a Eduard Havel, námestník správy a prevádzky ciest pre oblasť Senica