Základné informácie o ZÚ: 

  • zimná údržba zabezpečuje zjazdnosť/schodnosť ciest podľa stanoveného štandardu; 
  • začína sa 1. novembra (ak si to okolnosti nevyžadujú skôr), no vzhľadom na priaznivé geografické podmienky sa začína vykonávať v polovici novembra, resp.na začiatku decembra; 
  • ZÚ sa končí v závislosti od počasia koncom marca, prípadne apríla; 
  • výkon na cestách je zabezpečený 24/7 (vrátane sviatkov a dní pracovného pokoja). 

Zimná údržba našich ciest je v plnom prúde, no predchádzala jej pomerne dlhá príprava operačného plánu na sezónu 2021/2022. Tá sa začala už počas leta, kedy sa uskutočnili na oblastiach vyhodnotenia predchádzajúcej zimnej údržby. Vyhodnocovali sa strediská v rámci oblastí podľa definovaných ukazovateľov. Týmto krokom sa zmenila dynamika prípravy oproti minulej sezóne, kedy sa zabezpečovalo vyhodnotenie zimnej údržby za celú organizáciu naraz, teda za všetky oblasti a strediská spoločne. Zmena umožnila lepšie zhodnotiť silné a slabé stránky stredísk a  oblastí. Výsledky hodnotenia umožnili podstatne skôr začať plánovať personálne, materiálne a technické zdroje potrebné na nadchádzajúcu zimnú údržbu pre každé stredisko. 

Celková filozofia prípravy začína v hodnotení uplynulej zimnej údržby podľa vopred stanovených kritérií. Toto hodnotenie tvorí vstup pre plánovanie nadchádzajúcej zimnej údržby. Je nutné zistiť skutočný stav personálnych, materiálnych a technických zdrojov, ktoré boli využité v minulom období. Na základe nich budú stanovené zdroje potrebné na plánovanú zimnú údržbu. Po zhromaždení týchto dát dochádza k ich analýze. Pripravené podklady sú prezentované na stretnutiach s námestníkmi oblastí. Výsledkom týchto stretnutí je ich optimalizácia a príprava samotnej organizácie nadchádzajúcej zimnej údržby. 

Dôležitým špecifikom zimy 2021/2022 je predpoklad, že vďaka takémuto efektívnemu plánovaniu už nebude potrebné objedávať externé vozidlá.  

Autor: Ing. Ján Palúch, odborný technický zamestnanec