Mosty sú v Trnavskom kraji veľmi aktuálnou témou. Aby bolo možné porozumieť tejto problematike, je potrebné  najskôr poznať východiskovú situáciu. Z technického hľadiska sa rozlišujú mosty a priepusty. V Trnavskom kraji spravuje SÚC  na cestách II. a III. triedy celkovo 1329 cestných objektov, z toho 385 mostov a 944 priepustov.  

Cieľom  SÚC je zaistiť základné požiadavky na stav mostov a priepustov, teda ich bezpečnosť, použiteľnosť, trvanlivosť a životnosť. Na druhej strane  stoja faktory a problémy, ktoré najviac ovplyvňujú ich stavebno-technický stav. Ide najmä o zvyšovanie intenzity dopravy a preťažovanie nákladnou dopravou, nedostatočné množstvo obchádzkových trás či pridávanie vrstiev vozovky, čo má za následok zvyšovanie zaťaženia od vlastnej váhy.  

Závažným problémom mostov je aj ich vek. V Trnavskom kraji je evidovaných až 330 mostov postavených do roku 1970, čo predstavuje 85%-tný podiel z ich celkového počtu. Mosty postavené pred rokom 1931 tvoria 13% z celkového počtu a  je ich  49. Tieto mosty už dosiahli alebo prekročili plánovanú hranicu svojej životnosti (ktorá je 100 rokov) a mali by byť postupne nahradené novými. Údržba a opravy takýchto mostov sú už ekonomicky nerentabilné a je treba počítať s ich výmenou. Ich stavebno-technický stav býva vo väčšine neuspokojivý v dôsledku degradácie materiálov, zlého riešenia detailov, dobových technológií, nedodržania technologických postupov, ale aj v dôsledku všeobecnej nekvality výstavby a následne aj ich opráv. 

Základné informácie o mostných objektoch sa  získavajú prehliadkami mostov. Ich podstatou je získať čo najviac informácií z hľadiska zaťažiteľnosti, prevádzkyschopnosti a životnosti, a nakoniec stanoviť stavebnotechnický stav mosta. Informácie môžu byť doplnené vykonaním diagnostiky, zaťažovacej skúšky alebo dlhodobým sledovaním mosta. Následné hodnotenie stavu mostov slúži ako podklad pre plánovanie opráv a rekonštrukcií. 

 

Rekonštrukcia mosta M4686 na ceste II/499 v Piešťanoch

Najkomplikovanejšou akciou v roku 2021 je rekonštrukcia mosta M4686, ktorý premosťuje diaľnicu D1 v Piešťanoch. Jedná sa o trojpoľový mostný objekt s dĺžkou 67,6 m. Jeho stav bol klasifikovaný ako zlý (5. stupeň) a vykazoval poruchy odvodnenia, rozpad a netesnosť oceľových mostných záverov, zatekanie nosnej konštrukcie a v dôsledku toho jej degradáciu a rozpad betónu, koróziu výstuže, či poruchy vozovky. Ide o závažné poruchy, ktoré znižujú funkčnosť a životnosť mosta. 

Rekonštrukciou sa predĺži životnosť konštrukcie a zlepší sa  bezpečnosť premávky na moste. Vytvorí sa nový odvodňovací systém, čím sa eliminuje  jedna z hlavných príčin porúch na vozovke. Aktuálne je rozpracovaná I. etapa rekonštrukcie a predpoklad ukončenia prác mostného zvršku je na začiatku decembra tohto roka. V roku 2022 je plánované pokračovanie rekonštrukcie mosta v III. etape.  

Autor: Ľuboš Polakovič, špecialista mostov